Trots op!

Welke ervaring heeft Simon opgebouwd

Overige projecten:

Klimaatadaptatie

  • Klimaatstresstesten en klimaatateliers voor Zuid-West Utrecht, Rhenen, Lelystad, Zeewolde, Urk en Noordelijke Vechtstromen.
  • Klimaatbestendig Strijp-S in Eindhoven

Ondersteuning samenwerkingsverbanden

  • Voorzitter Water & Klimaat bij Samenwerking Noord Veluwe
  • Regionaal bestuursakkoord water Groningen/Drenthe
  • Voorzitter RAO Nedereems/ projectgroep Water 2000+

Gebiedsprocessen

  • Gebiedsproces Sallandse Heuvelrug Oost in het kader van PAS/ N2000
  • Beheerplannen Natura 2000 in Drenthe en Noord Holland
  • KRW gebiedsproces Veluwe
  • Integrale gebiedsanalyses voor Waterschap Brabantse Delta
  • Stroomgebiedsbeheerplan Nedereems
  • Watervisie Lauwersmeer
  • Stroomgebiedsvisie Groningen/Drenthe
  • Waterbergingsgebied Noord en Zuid Meene voor Waterschap Velt en Vecht
  • Landinrichtingsprojecten Neder-Betuwe, Nijkerk-Putten en Land van Maas & Waal

Beleidsbeoordeling

  • Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit voor Ministerie I&M
  • Duurzame en toekomstbestendige financiering waterbeheer voor Ministerie I&M in samenwerking met de BAW partners
  • Onderzoek certificering asbest voor Ministerie SZW

Toekomstvisie en strategie

  • Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) bodemdaling voor Waterschap Amstel Gooi en Vecht/Waternet
  • Stroomgebiedsperspectief Schipbeek (stedelijk gebied) voor Waterschap Rijn en IJssel
  • Zoetwatervoorziening Rijn-Oost voor de gezamenlijke provincies en waterschappen Rijn Oost
  • Watervisie Lauwersmeer
  • Stroomgebiedsvisie Groningen/Drenthe
  • Nut en noodzaak compartimenteringskeringen voor Provincie Zuid-Holland
  • Verkenning naar betaalbaarheid van het watersysteem op lange termijn voor Wetterskip Fryslân
  • Leidraad afwegingsmethodiek voor Wetterskip Fryslân
  • Kader verzilting voor RWS

Inrichtingsplannen

  • Waterberging Alm en Biesbosch voor Waterschap Rivierenland
  • Beekherstel Glanerbeek voor Waterschap Vechtstromen
  • Droogtemaatregelen Pepinusbeek voor Waterschap Roer en Overmaas
  • Leidraad inrichting en beheer watergangen voor Waterschap Regge & Dinkel
Simon Troost

Meer weten?

Simon helpt u met energie- en klimaatvraagstukken.

  • 06 537 219 44
  • simon@tsalland.nl
Scroll naar top